Patenty


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Kramarz

Akty prawne

UPRP - Akty podstawowe
Kramarz - Akty prawne

Notatki


Prawo patentowe (PP)


Prawo własności intelektualnej - bezwzględne prawa wyłączne na dobrach niematerialnych.

Związane z działalnością gospodarczą (własność przemysłowa) - ochrona poprzzez rejestrację.

Patent - bezwzg. pr. wyłącz., wyłączność do korzystania z wynalazku, Prawo czasowo (20 lat) i terytorialnie ograniczone.

Konwencja paryska (1883):
- terytorializm
- niezależność
- asymilacja (cudzoziemcy tak jak obywatele)
- minimum konwencyjne
- pierwszeństwo konwencyjne (12 miesięcy)

Unowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami krajowymi.

Konwencja paryska, układ waszyngtoński, TRIPS (WTO), Konwencja o patencie EU, dyrektywy, rozporządzenia.

EU Urząd Patentowy - składam jeden wniosek i wskazuję kraje, gdzie chcę ochrony; wiązka niezależnych patentów.

EU:
- dyrektywy - nakaz zmian prawnych, aby osiągnąć wskazany cel,
- rozporządzenia - obowiązują wprost.

Historia kontrowersji

"Nie ma możliwości stwierdzenia, czy PP wpływa na rozwój cywilizacyjny." Fritz Machlub

Nie ma patentów międzynarodowych, są pewne tryby uzyskiwania patentów na szerszym obszarze.

Co można chronić patentem? Wynalazek.

PWP: Wynalazki: nowe, poziom, do przemysłowego stosowania. Wskazówka: nie uważa się (28 art.) idei, metod, odkryć..., wytworów o charakterze czysto estetycznym, programów do maszyn cyfrowych,

Techniczny charakter - rozwiązanie powtarzalne, wykorzystuje się siły przyrody oddziałujące na materię.

Obecnie w USA mozna dostać patent na metody uczenia (się), negocjacji, toczenie kółka, huśtania się, prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozróżnienie wynalazku od odkryć.
Przedmioty odkryć - coś co samoistnie istnieje w naturze, zostało tylko ujawnione. Odkrywając wzbogacam wiedzę o istniejących rozwiązaniach.
Wynalazek - stwarzam coś, czego nie było, produkt intelektu. Wzbogacam zasób istniejących rozwiązań.

Biotechnologia - na poziomie molekularnym.

Tylko dla nowoczesnej biotechnologii: Odkrycie - informacja. Przedmiot odkrycia staje się wynalazkiem, jeśli wskaże się sposób zastosowania.

Wynalazkiem biotechnologicznym (dyrektywa) - rozwiązanie dotyczące materiału lub obiektu zawierającego materiał biologiczny lub sposobu jego wykorzystania. Materiał biologiczny - zawierający informację genetyczną, umożliwiający jego reprodukcję. Wyizolowany materiał biol. może być przedmiotem wynalazku.

Ciało człowieka jako przedmiot wynalazku. Samo ciało nie może być pw. Element wyizolowany może.

Ogólnie - wynalazki dotyczące:
- sposobu wykorzystania,
- materiału.

Prawo do odmiany rośliny (Pdor) a patent.

Pdor jest "słabsze".

Krajowe i unijne Pdor (trzeba zdecydować się na jedno).

W przypadku zwierząt jest jeden system.

Zakaz patentowania dotyczy czysto biologicznych metod wytwarzania roślin lub zwierząt (naturalne metody, krzyżowanie, selekcjonowanie).

Nawet odmiany uzyskane sposobem mikrobiologicznym nie podlegają patentowaniu.

Sposoby leczenia, profilaktyki i diagnozowania (ludzie i zwierzęta) - objęte zakazem patentowania.
Zakaz nie dotyczy produktów związanych z ww.

Można uzyskać patent na "nowe zastosowanie" znanego leku.

Można uzyskać patent na fragment etapu diagnozy (nie na całą diagnozę).

Zakaz patentowania wynalazków, jeśli byłoby to sprzeczne z systemem wartości.

Patent - prawo podmiotowe (nie dokument).

1 etap - przyznanie patentu

2 etap - jest decyzja UP, ale ktoś inny korzysta z rozwiązania, spór, czy rzeczywiście narusza?
Kto ma rację? Czytamy zastrzeżenia patentowe; dwie metody rozpatrywania zastrzeżeń:
1. literalne brzmienie zastrzeżeń,
2. bada się ideę wynalazczą (rozszerza się literalne brzmienie zastrzeżeń), teoria ekwiwalentności.
Przykład: depilator sprężyna i wersja z ponacinanym walcem; w Wlk. Brytanii nie narusza, w Niemczech narusza.
W Polsce z zasady literalne brzmienie, ale PE... EUP udziela ochrony za skutkiem na terenie wszystkich państw EU. W każdym z krajów ochrona niezależna, lokalna. Nieliczne postanownienia PE: co najmniej 20 lat; przedmiot ochrony - zastrzeżenia (protokół dodatkowy: ani 1, ani 2 podejście...), więc sprawa niejasna.

Nowość wynalazku badana w skali globalnej, światowej.
Poziom wynalazczy.

Zawodowe i zarobkowe jest to działanie, które nie służy celom osobistym. Np. darmowe rozdawanie opatentowanego urządzenia wyprodukowanego przez prywatną osobę będzie naruszeniem patentu.

Zakres ochrony patentowej.

Patent na produkt - ochrona absolutna, niezależnie w jaki sposób produkt wytworzono i zastosowano (np. patent na szczególne białko).

Ograniczenia patentu.

Używacz uprzedni.

Używacz późniejszy.

Przywilej transportowy.

Przywilej badawczy.

Przywilej dla działań niezbędnych dla rejestracji (np. leku).

Ważne interesy Państwa.

Licencja przymusowa.

Nadużywanie prawa.

Patent zależny.
Zawyżenie ceny liencji może być traktowane jako odmowa udzielenia liencji (PWP 82 1 3).

W odróżnieniu od innych licencji przymusowych porozumienie z Doha (?), potem TRIPS pozwala na wprowadzanie licencji przymusowej na potrzeby krajów, w którym występują globalne problemy ze zdrowiem (np. produkcja w Polsce i wywóz do słabo rozwiniętych państw).

Rodzaje patentów:
- ze względu na przedmiot wynalazku (sposób i wytwór),
- zależne i samodzielne,
- dodatkowe.

Prawo do uzyskania patentu.

Wynalazki pracownicze.

Twórcą może być osoba fizyczna.

Współtwórcy, udział współtwórców przy powstaniu wynalazku.

Zgoda współtwórców jest potrzebna do zgłoszenia wniosku

Samodzielnie współtwórca ma prawo zachować tajemnicę o wynalazku, a po zgłoszeniu wykonywać czynności służące uzyskaniu patentu (wnosić opłaty itp.).

Zwykły zarząd (zbycie udziałów lub ich części w patencie lub prawie do patentu) i czynności przekraczające zwykły zarząd (akcepatacja wniosku i zastrzeżeń, zgłoszenie, zbycie patentu, udzielenie licencji).

Z tego wniosek, że nie udzielając licencji (wymagana zgoda wszystkich współuprawionych), można udostępnić patent odsprzedając część swoich udziałów (decyzja jednego współtwórcy).

Nie każdy pracujący przy wynalazku jest współtwórcą.

1/4 korzyści z korzystania we własnym zakresie jest zawsze do podziału między pozostałych współuprawnionych proporcjonalnie do ich udziałów.

Patent lub prawo do patentu może być zbywalne. Forma pisemna umowy pod rygorem nieważności. Skutek w momencie wpisania do rejestru patentowego.

Nie wolno patentować: odmian roślin i ras zwierząt, metod leczenia

Wynalazek pracowniczy

Licencja ustawowa przysługuje przedsiębiorcy, który udzielił istotnej, niezbędnej pomocy wynalazcy poza stosunkiem pracy.

Ogólna zasada prawa cywilnego - nie można nadużywać prawa w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i przeznaczeniem społeczno-gospodarczym prawa.

Prawa twórcy:
- do autorstwa,
- do wynagrodzenia (m.in. słuszna proporcja, wg umowy).

Umowa licencyjna (upoważnienie do korzystania z wynalazku):
- wyłączna,
- wyłączna silna (własciciel zobowiązuje się, że sam nie bedzie korzystał z wynalazku),
- niewyłączna,
- pełna,
- niepełna,
- zwykła,
- otwarta (pełna i niewyłączna),
- dorozumiana.

Sublicencja - wymaga zgody właściciela (np. w umowie licencyjnej).

Odpowiedzialność za wady.

Postępowanie przed UP:
- wniosek o udzielenie patentu, opłata
- po 18 miesiącach ogłasza zgłoszenia (wyjatki: wniosek oczywiście bezzasadny - odmowa udzielenia patentu; wynalazek tajny)
- osoby trzecie mogą wskazywać przyczyny nieprzyznania patentu
- UP wyjaśnia zastrzeżenia itp.
- decyzja o udzieleniu patentu lub odmowa udzielenia patentu
- wniesienie opłaty za rejestrację patentu
- skarga na decyzję do SA
- opublikowanie decyzji przez UP
- w ciągu 6 miesięcy sprzeciwy, UP powiadamia uprawnionego, który się odnosi do zarzutów, postępowanie sporne, a jeśli się nie odnosi, to UP uchyla decyzję
-
-

Umorzenie postępowania o udzielenie patentu lub unieważnienie patentu. Przzeniesienie prostepowania na moją rzecz lub przeniesienie patentu - wniosek do sądu, zawiadomienie UP, prośba o zawieszenie postępowania. Zwrot korzyści.

Roszczenia

Jak to jest? 20 lat liczy się od daty zlożenia wniosku, po 10 latach decyzja. Jak wyglada odpowiedzialność? Nie mogę wystąpić z roszczeniem przed rejestracją, ale rosczenie może obejmować czas wstecz od daty ogłoszenia o złożeniu lub od złożenia wniosku, jeśli powiadomiłem naruszającego o zgłoszeniu.

Przedawnienia
3 lata, ale przedawnienie nie biegnie, dopóki nie wydano decyzji.

Zasady porządku publicznego i moralności

EUP:
- genetycznie modyfikowane rośliny można patentowa, jeśli nie niszczą środowiska
- mysz harvardzka - wykorzystywanie zwierząt, nawet jesli cierpią, jest akceptowane, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia ważnego celu, można rejestrować,
- skurcze porodowe (kobieta wyraziła zgodę) ???

Zakaz patentowania:
- sposobów klonowania ludzi,
- sposobów ingerencji w genom komórek zarodkowych,
- wykorzystywania embrionów ludzkich do celów przemysłowych,
- sposobów modyf. genomu zwierząt, jeśli może to powodować cierpienie, a nie ma na celu dobra człowieka lub zwierząt.
- chimer i hybryd człowiek-zwierzę.

Godność istoty ludzkiej, konwencja 1997 - godność całego gatunku.
Inne podejście: moja godność = moja wolność.

Urzędy ds. własności intelektualnej


UPRP
WIPO
OHIM
EPO

Oznaczenia w badaniu nowości:
X - podważa nowość rozwiązania,
Y - podważa poziom wynalazczy,
A - znany stan techniki nie ?,
E - dokument wcześniejszy, ale opublikowany ?

First to file (obecnie w UE u USA) or first to invent (dawniej w USA).


Informacja patentowa


Filmiki: http://ip-hermes.pl

Slajdy:
- Patent teaching kit
- ip4inno

Materiały za darmo z UPRP, zamówić.

Literatura patentowa
90% wiedzy technicznej to literatura patentowa
Biuletyn UP (zgłoszenia)
Wiadomości UP (przyznane prawa)

Wyszykiwarki:
Patent lens
NCBI
Scirus
ScienceDirect

Literatura niepatentowa

Case study: Superco - IP4inno

Badania patentowe
- stan techniki,
- zdolność patentowa,
- czystość patentowa,
- stan prawny,
- rodzina patentowa,
- mapy patentów.

Orbit
Patent base